O szkole

Prywatna Szkoła Muzyczna I st. „Nutka” założona została we wrześniu 1993 roku przez Agatę Pyzel-Tondera. Jest to umuzykalniająca szkoła artystyczna przeznaczona dla dzieci i młodzieży.

Szkoła realizuje wyłącznie zajęcia edukacyjne artystyczne i kształci w sześcioletnim i czteroletnim cyklu nauczania.

Szkoła działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem: 209/31/1998. Uprawnienia szkoły publicznej zostały nadane szkole dnia 24 września 2010 roku.

Układ przedmiotowy i tygodniowy wymiar godzin nauczania, przeznaczony na ich realizację określają plany nauczania, a treści kształcenia poszczególnych przedmiotów – programy nauczania. Szkoła kształci uczniów wyłącznie na wydziale instrumentalnym.

W ramach wydziału instrumentalnego działają następujące specjalności:

  • fortepian,
  • skrzypce,
  • flet,
  • klarnet,
  • gitara,
  • wiolonczela.

W ramach wydziału instrumentalnego szkoła może utworzyć inne specjalności zgodnie z potrzebami. Do szkoły przyjmuje się kandydatów na podstawie badania przydatności przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę. Do klas wyższych, niż pierwsza mogą być przyjmowani kandydaci, którzy podczas sprawdzianu wstępnego wykazali się odpowiednim zaawansowaniem w grze na instrumencie i odpowiednią wiedzą w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych.
Kandydaci powinni wykazać się: odpowiednimi uzdolnieniami muzycznymi, sprawnością fizyczno-manualną, dojrzałością szkolną.
Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne po zaliczeniu materiału nauczania obowiązującego w danej klasie i uzyskaniu pozytywnej oceny z instrumentu głównego.

Uczeń, po uzyskaniu w ostatniej klasie ocen co najmniej dostatecznych ze wszystkich przedmiotów, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Świadectwo to jest dokumentem stwierdzającym posiadanie podstawowego wykształcenia muzycznego umożliwiającego podjęcie dalszego zawodowego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia lub w liceum muzycznym.

Zakończenie roku szkolnego w Prywatnej Szkole Muzycznej I st. „Nutka” odbędzie się
24 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 w sali nr 21 na 2 piętrze.

Tego dnia nie ma już lekcji w szkole.
Zapraszamy po odbiór świadectw i dyplomów.