O szkole

Prywatna Szkoła Muzyczna I st. „Nutka” założona została we wrześniu 1993 roku przez Agatę Pyzel-Tondera. Jest to umuzykalniająca szkoła artystyczna przeznaczona dla dzieci i młodzieży.

Szkoła realizuje wyłącznie zajęcia edukacyjne artystyczne i kształci w sześcioletnim i czteroletnim cyklu nauczania.

Szkoła działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem: 209/31/1998. Uprawnienia szkoły publicznej zostały nadane szkole dnia 24 września 2010 roku.

Układ przedmiotowy i tygodniowy wymiar godzin nauczania, przeznaczony na ich realizację określają plany nauczania, a treści kształcenia poszczególnych przedmiotów – programy nauczania. Szkoła kształci uczniów wyłącznie na wydziale instrumentalnym.

W ramach wydziału instrumentalnego działają następujące specjalności:

  • fortepian,
  • skrzypce,
  • flet,
  • gitara.

W ramach wydziału instrumentalnego szkoła może utworzyć inne specjalności zgodnie z potrzebami. Do szkoły przyjmuje się kandydatów na podstawie badania przydatności przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę. Do klas wyższych, niż pierwsza mogą być przyjmowani kandydaci, którzy podczas sprawdzianu wstępnego wykazali się odpowiednim zaawansowaniem w grze na instrumencie i odpowiednią wiedzą w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych.
Kandydaci powinni wykazać się: odpowiednimi uzdolnieniami muzycznymi, sprawnością fizyczno-manualną, dojrzałością szkolną.
Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne po zaliczeniu materiału nauczania obowiązującego w danej klasie i uzyskaniu pozytywnej oceny z instrumentu głównego.

Uczeń, po uzyskaniu w ostatniej klasie ocen co najmniej dostatecznych ze wszystkich przedmiotów, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia. Świadectwo to jest dokumentem stwierdzającym posiadanie podstawowego wykształcenia muzycznego umożliwiającego podjęcie dalszego zawodowego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia lub w liceum muzycznym.

W związku z decyzją Premiera o zamknięciu szkół informujemy, że od 12 marca nasza szkoła będzie zamknięta.

Zgodnie z sugestią Premiera oraz Kuratora Oświaty, planujemy prowadzenie zajęć w formie telefonicznej oraz on-line.
W związku z powyższym prosimy Państwa o kontakt z nauczycielem instrumentu głównego.

Zajęcia powinny odbywać się w dotychczasowych godzinach.

Przedmioty teoretyczne będą również kontynuowane w postaci przygotowanych lekcji do samodzielnego przerobienia w domu.

Pliki będą wysyłane na Państwa maila.

Mając świadomość wszelkich niedogodności wynikających z tej sytuacji, prosimy Państwa o współpracę i wyrozumiałość.

Jest to sytuacja nadzwyczajna, na którą nikt z nas nie ma wpływu.

Dziękuję bardzo
Agata Pyzel-Tondera

Czytaj więcej…