Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wprowadza obowiązek prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, informujemy, iż do 10 kwietnia na terenie całej Polski ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Od 12 marca zadania naszej Szkoły realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

11 marca została przekazana uczniom, rodzicom i nauczycielom informacja o tym, w jaki sposób prowadzona będzie nauka.

Nauczyciele, dbając o uwzględnienie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci, ustalili tygodniowy zakres treści nauczania, które mają być realizowane na poszczególnych zajęciach, uwzględniając przy tym równomierne obciążenie uczniów w kolejnych dniach tygodnia. Zajęcia w formie zdalnej nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go dotychczas wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i stara się utrzymywać terminy tych lekcji, zgodne z wcześniejszym harmonogramem.

Nauczyciele ustalają sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, a także informują na bieżąco rodziców o postępach i ocenach dziecka.

Ustala się sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.

Nauczyciel wskazuje uczniom źródła i materiały, z których uczniowie powinni korzystać, wspólnie z uczniami wykorzystuje je podczas lekcji.

Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, wszyscy uczniowie i nauczyciele mają do swojej dyspozycji swoje adresy mail i numery telefonów.

Jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel ma możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania, by dostosować go do wybranej metody nauki zdalnej.