Kontakt

Znajdź nas:
Napisz do nas:

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia „Nutka”
w Warszawie

Kontakt:
pocztą tradycyjną na adres: Prywatna Szkoła Muzyczna NUTKA
ul. M. Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa
pocztą elektroniczną na adres: nutka@hot.pl
telefonicznie pod numerem: + 48 501 089 423
Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest Grzegorz Grabowski
Kontakt:
pocztą elektroniczną na adres: iod@pccbiodo.pl
telefonicznie pod numerem: (22) 212-88-67

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez Prywatną Szkołę Muzyczną I stopnia Nutka w Warszawie

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe głównie w celu realizacji zadań ustawowych, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), innych ustaw, rozporządzeń a także obowiązków i zadań nałożonych przez instytucje nadrzędne. Biorąc pod uwagę, że działanie Prywatnej Szkoły Muzycznej NUTKA opiera się przepisach prawa, podanie danych osobowych ma  najczęściej charakter wymogu. W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze;
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Możliwe jest jednak przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
W przypadku niektórych zadań możemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych. Podstawą przetwarzania w przypadku tych kategorii danych może być np. art. 9 ust. 2. lit. g RODO. Przy pozyskiwaniu Państwa danych osobowych okazywane są klauzule informacyjne, zawierające szczegółowy cel przetwarzania danych.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane do przetwarzania innym podmiotom. Najczęściej będą to podmioty publiczne, którym udostępnienie danych osobowych przysługuje na mocy przepisów obowiązującego prawa. Możemy również zawierać umowy o powierzeniu przetwarzania Państwa danych osobowych. Podmioty, które przetwarzają lub będę przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu, w celu ochrony podmiotów danych, muszą zapewnić o wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z wymogami RODO.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez okres ustalony obowiązującymi przepisami prawa.

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania swoich danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • usunięcia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Prywatna Szkoła Muzyczna
I stopnia NUTKA
ul. M. Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa
tel. 502-220-964