Procedury przeciwdziałania i postępowania – COVID-19

Procedury przeciwdziałania i postępowania w sytuacji podejrzenia   zakażenia lub zachorowania na COVID-19, obowiązująca   w Prywatnej Szkole Muzycznej I st. „Nutka”   w Warszawie od 1 września 2020 r. do odwołania

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

   (Dz.  U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

   i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

   w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

   oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U z 2020r. poz.

   872 z późn. zmianami).

Zasady ogólne

 1. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Prywatnej Szkole Muzycznej I st. „Nutka” w Warszawie, przy ul. Marii Grzegorzewskiej 10, niezależnie od formy zatrudnienia oraz rodziców/opiekunów, uczniów uczęszczających do Szkoły.
 2. Wszystkich wymienionych w ust. 1 obowiązują „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.”
 3. Do Szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 4. Przebywając na terenie Szkoły należy stosować zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  1. zakrywać usta i nos w przypadku kontaktu bezpośredniego,
  1. nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  1. podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  1. zachować odpowiedni dystans od innych osób.
 5. Przy wejściu do Szkoły należy zdezynfekować ręce przygotowanym płynem. Czynność tę należy powtarzać w ciągu dnia wielokrotnie.
  Środki do dezynfekcji zapewnia Szkoła i będą one rozmieszczone w salach lekcyjnych.
 6. W przestrzeni wspólnej Szkoły (korytarze, toalety) mogą przebywać wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 7. Nie ma obowiązku używania maseczek/przyłbic podczas lekcji w salach lekcyjnych.
 8. Zaleca się nie przynoszenie do Szkoły zbędnych przedmiotów oraz posługiwanie się w szkole wyłącznie własnymi przyborami szkolnymi piśmiennymi i innymi i niepożyczanie ich od innych osób.
 9. Zaleca się utrzymywanie dystansu od innych osób, rezygnację z powitań, podawania rąk, uścisków, wymieniania się przedmiotami, książkami itp.

Wytyczne dla nauczycieli

 1. Zaleca się aby jak najczęściej myć ręce, i dodatkowo przed przystąpieniem do korzystania z instrumentarium spryskać ręce płynem dezynfekcyjnym.
 2. Zaleca się rozbicie zajęć dużych zespołów na pracę w mniejszych grupach.
 3. Wszystkie powierzchnie w sali z których korzystali uczniowie bądź nauczyciele należy zdezynfekować po zakończonych zajęciach.
 4. Zaleca się wietrzenie sali pomiędzy zajęciami.
 5. Z uwagi na niemożliwość dezynfekowania urządzeń elektronicznych i komputerowych zaleca się przed przystąpieniem do ich obsługi umyć i zdezynfekować dłonie.

Wytyczne dla rodziców

 1. Na terenie Szkoły opiekunowie uczniów powinni stosować się do zasad sanitarnych, w szczególności:
  1. zachowania dystansu od innych użytkowników min. 1,5 m,
  1. zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą,
 2. Opiekunowie uczniów powinni w miarę możliwości nie przebywać w Szkole.  Wyjątek stanowią umówione spotkania z pracownikami Szkoły. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, e-mail).

Wytyczne dla uczniów

 1. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. W celu zachowania odpowiedniej higieny zaleca się częste mycie i dezynfekcję rąk oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 3. Uczeń powinien używać tylko własnych przyborów szkolnych, spożywać wyłącznie swoje jedzenie i picie.
 4. Zaleca się rezygnację z podawania ręki na powitanie.
 5. Zaleca się unikanie gromadzenia się większą grupą uczniów bez zachowania odpowiedniego dystansu na terenie Szkoły jak i przed jej budynkami.
 6. Uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19

Pracownik Szkoły

 1. Pracownik Szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu a w razie pogarszania się stanu zdrowia – ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala lub dzwoni  na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.
 2. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia telefonicznie Szkołę albo w innej formie komunikacji  na odległość, informując o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. Pracownik będący na stanowisku pracy, u którego stwierdzono objawy pozwalające na stwierdzenie podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 zgłasza fakt dyrektorowi.
 4. Dyrektor Szkoły powiadamia o sytuacji odpowiednie służby sanitarne, medyczne, a pracownika odsyła transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

Uczeń:

 1. W przypadku zauważenia u ucznia objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt Dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania ucznia niepełnoletniego ze Szkoły.
 2. Uczeń zostaje niezwłocznie odsunięty od pozostałych uczniów i oczekuje na przyjazd rodziców.
 3. W sytuacji opisanej w ust. 1, Dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno- epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
 5. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach Szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.
 6. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z innymi uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
 7. O zaistniałej sytuacji Dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, którzy mieli kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
 8. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować Dyrektora Szkoły, o fakcie potwierdzenia albo nie, zarażenia ucznia koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu podjęcia przez Szkołę odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zasady pracy W Prywatnej Szkole Muzycznej I st. „Nutka” W Warszawie w dniach 26.10–29.11.2020 r.

W związku z ogłoszeniem nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 12.08.2020 r.

w dniach 26.10–29.11.2020 r. zajęcia w szkole będą odbywały się zdalnie.

Szkoła jest czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 15.00–20.30 i we wtorki w godz. 16.00–18.00.

SEKRETARIAT SZKOŁY będzie pracował stacjonarnie w poniedziałki i czwartki w godz. 15.00–20.30 i we wtorki w godz. 16.00–18.00.  Kontakt osobisty możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. 

W przypadku gdy zajęcia nie będą mogły być realizowane w sposób zdalny, na wniosek nauczyciela i za zgodą rodzica, dyrektor szkoły może ustalić inny sposób realizowania tych zajęć.

W trosce o zdrowie własne i innych, zaleca się ograniczenie przychodzenia do szkoły do minimum i jeżeli to możliwe, załatwianie spraw drogą mailową lub telefoniczną.

Agata Pyzel-Tondera
Dyrektor

Rekrutacja 2020/2021

Rozpoczynamy zapisy do szkoły muzycznej na rok szkolny 2020/2021. Ze względu na zamknięcie szkół osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego:

nutka@hot.pl
nutka.sekretariat@serwer1643218.home.pl

Prosimy o przesłanie następujących informacji:

 1. imię i nazwisko kandydata
 2. wiek
 3. wybrany instrument (fortepian, skrzypce, gitara, flet, klarnet, wiolonczela)
 4. kontakt do rodziców

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
tel. 501 089 423, 502 220 964.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wprowadza obowiązek prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, informujemy, iż do 10 kwietnia na terenie całej Polski ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Od 12 marca zadania naszej Szkoły realizowane są wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

11 marca została przekazana uczniom, rodzicom i nauczycielom informacja o tym, w jaki sposób prowadzona będzie nauka.

Nauczyciele, dbając o uwzględnienie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci, ustalili tygodniowy zakres treści nauczania, które mają być realizowane na poszczególnych zajęciach, uwzględniając przy tym równomierne obciążenie uczniów w kolejnych dniach tygodnia. Zajęcia w formie zdalnej nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go dotychczas wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i stara się utrzymywać terminy tych lekcji, zgodne z wcześniejszym harmonogramem.

Nauczyciele ustalają sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, a także informują na bieżąco rodziców o postępach i ocenach dziecka.

Ustala się sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły.

Nauczyciel wskazuje uczniom źródła i materiały, z których uczniowie powinni korzystać, wspólnie z uczniami wykorzystuje je podczas lekcji.

Każdy uczeń i rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, wszyscy uczniowie i nauczyciele mają do swojej dyspozycji swoje adresy mail i numery telefonów.

Jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel ma możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania, by dostosować go do wybranej metody nauki zdalnej.

Audycja szkolna

18 listopada spotkaliśmy się na drugiej w tym roku szkolnym „nutkowej” audycji. Była ona urozmaicona pod względem instrumentalnym, gdyż obok tradycyjnie najliczniejszej grupy pianistów, wystąpiło sporo skrzypków, gitarzyści oraz flecista. Repertuar był również zróżnicowany. Nie często się  zdarza, żeby większą część koncertu wypełniły melodie popularne, a tak było w tym przypadku. Miło było posłuchać tych utworów, podczas gdy jesienna pogoda nie rozpieszcza, a dzień coraz krótszy… Nie zabrakło oczywiście klasyki i to tej z najwyższej półki – uczeń z ostatniej klasy cyklu 4-letniego wykonał, pierwszy raz słyszanego na naszej scenie, Poloneza A-dur Fryderyka Chopina. Po tych uroczystych, patriotycznych nutach zostaliśmy ponownie przeniesieni  do świata muzyki popularnej, a także filmowej. Zespół smyczkowy, w którym po raz pierwszy oprócz skrzypaczek wystąpiła wiolonczelistka, zakończył koncert lubianym przez wszystkich tematem z filmu „Piraci z Karaibów”.

Następnym razem młodzi  wykonawcy zaprezentują się w repertuarze świątecznym. Na taki koncert czeka się cały rok…

Do zobaczenia 🙂

Audycja szkolna

21 października rozpoczęliśmy sezon koncertowy w Prywatnej Szkole Muzycznej I st. „Nutka” w Warszawie. Co prawda niewielu jeszcze uczniów – instrumentalistów – zaprezentowało się na scenie, czasu na przygotowanie repertuaru było za mało, ale za to dużą część występu stanowiły piosenki i interpretacje uczniów rytmiki klas 1, 2 i 3.

Publiczność chętnie wysłuchała koncertu i nagrodziła dzielnych występujących dużymi brawami:)

Koncert końcowy

Tym razem w dość nietypowym terminie, bo w sobotę 8.06, odbył się już ostatni z koncertów w PSM Nutka. 
Atmosfera była naprawdę gorąca – zarówno na zewnątrz jak i na scenie. Uczniowie wszystkich specjalności zaprezentowali licznie zgromadzonej  publiczności bardzo zróżnicowany repertuar. Jeszcze niedawno towarzyszył im stres związany z końcoworocznymi egzaminami, a już teraz wszyscy myślami powoli są na wakacjach. 
Oby więcej tak udanych koncertów przy tak licznej publice! Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!